https://slovakiachristiana.sk/wp-content/uploads/2021/01/stiahnuť.png

Vážení priatelia,

interrupční lobisti a rodoví ideológovia už roky využívajú medzinárodné inštitúcie na vnucovanie svojich radikálnych požiadaviek národom. Aby vynútili potrat na požiadanie, snažia sa do systému medzinárodného práva prepašovať termín „reprodukčné a sexuálne práva“, pod ktorým sa skrýva neexistujúce „právo na potrat“. Aby si vynútili priznanie manželských privilégií a práva na adopciu pre zväzky osôb rovnakého pohlavia, manipulujú s pojmami „rodina“ a „manželstvo“. Bohužiaľ sú v tom stále efektívnejší.

Pred našimi očami prebieha kolonizácia práva ideológiou. Minulý týždeň Svetová zdravotnícka organizácia označila interupčné zabíjanie nenarodených detí za „kľúčovú súčasť zdravotníctva“. Opatrenia WHO, Rady Európy alebo Organizácie Spojených národov však (zatiaľ) nie sú záväzným zákonom. Väčšiu silu majú rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré musia implementovať štáty Rady Európy.

Zastanci radikálnej rekonštrukcie prirodzeného spoločenského poriadku, všeobecného prístupu k potratom, redefinície manželstva a presadzovania vulgárnej sexuálnej výchovy napriek rodičom si to uvedomujú. Práve proti ich ofenzíve pred štrasburským súdom sa stavajú experti Ordo Iuris.

Potratoví aktivisti podali na ESĽP vyše tisíc sťažností požadujúcich napadnutie epochálneho rozsudku poľského ústavného súdu z 22. októbra 2020, ktorý potvrdil, že eugenické potraty sú v rozpore s poľskou ústavou. V sťažnostiach sa uvádza, že absencia prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva na žiadosť predstavuje porušenie článkov 3 a 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zakazuje mučenie a chráni právo na súkromie. Ak sa štrasburský súd postaví na ich stranu, náš dlhodobý boj za právne záruky života v Poľsku môže prísť navnivoč a do poľských nemocníc sa môžu vrátiť barbarské praktiky selekcie nenarodených detí.

Aby sa tak nestalo, inštitút Ordo Iuris vstupuje do každého takého konania na ESĽP, predkladá právne stanoviská z pozície tzv. priateľa súdu a poukazuje na to, že žiadny akt medzinárodného práva nezakladá „právo na potrat“, zatiaľ čo medzinárodné právo jednoznačne zaručuje každému človeku bez ohľadu na vek či zdravotný stav právnu ochranu života.

ESĽP sa tiež dostáva k prípadom predkladaným LGBT aktivistami, ktorí požadujú, aby zväzky osôb rovnakého pohlavia mali privilégiá manželských párov – vrátane práva na adopciu detí. Naši právnici zasahujú v 7 takýchto prípadoch.

Sťažnosti radikálov sú však len časťou tzv. strategickej litigácie, v rámci ktorej sa ľavicoví aktivisti z celej Európy snažia pomocou rozsudkov ESĽP donútiť európske krajiny, aby sa podriadili revolučným sociálnym projektom. Do každej z týchto záležitostí zasahujeme. V súčasnej dobe čakáme na posúdenie našich žiadostí o pristúpenie k 8 prípadom. Zvyčajne sme jedinou európskou organizáciou, ktorá v týchto precedentných konaniach stojí na strane života, manželstva a rodiny.

Reagujeme aj na ďalší rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, diktovaný ideologickým postojom sudcov, ktorý núti krajiny EÚ uznávať rodné listy, v ktorých ako rodičia dieťaťa figurujú osoby rovnakého pohlavia. V tejto veci pripravujeme podrobné odborné stanovisko, upozorňujúce verejnosť na vážne ohrozenia vyplývajúce z tohto rozsudku. Už predtým vydal SDEÚ podobný rozsudok, ktorým nariadil Rumunsku udeliť trvalý pobyt americkému občanovi, ktorý v Belgicku uzavrel zväzok osôb rovnakého pohlavia s rumunským občanom. V súčasnosti je prípad predmetom sťažnosti na ESĽP, ktorý už dostal právne stanovisko Ordo Iuris.

V rámci našich aktivít v Štrasburgu sa zaoberáme prípadmi súvisiacimi s náhradným materstvom – modernou formou obchodovania s ľuďmi, kedy si páry rovnakého pohlavia môžu objednať a kúpiť „dieťa svojich snov“. Účinne sme zasiahli v prípade sťažnosti dvoch mužov z Izraela, ktorí chceli udeliť poľské občianstvo dvojčatám narodeným náhradnou matkou v USA. V stanovisku z pozície tzv. priateľa súdu sme ukázali, že štát má právo odmietnuť uznanie právnych dôsledkov zahraničnej zmluvy o náhradnom materstve, ktorá je v rozpore s domácim právom. S odvolaním na argumenty nášho stanoviska sudcovia ESĽP sťažnosť zamietli. Uspeli sme aj v prípade páru islandských občianok, ktoré požadovali, aby boli uznané za matky dieťaťa narodeného náhradnej matke v USA.

Víťazne skončili ďalšie 4 intervencie pred ESĽP na strane rodičov, ktorým nórski úradníci odobrali deti a radikálne obmedzili ich kontakt s nimi. V našom stanovisku sme naznačili, že konanie Barnevernetu porušuje článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý každému zaručuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Štrasburský súd súhlasil s našimi argumentmi a rozhodol, že Nórsko dohovor porušilo.

Ordo Iuris predložilo právne stanovisko v prípade štyroch írskych ľavicových politikov a jednej ateistickej aktivistky, ktorí tvrdili, že skladanie prísahy prezidentom Írska a tamojšími členmi Štátnej Rady s odvolaním sa na Boha porušuje ich slobodu svedomia a náboženstva. ESĽP opäť ich sťažnosť zamietol.

Sudcovia sa priklonili k nášmu stanovisku aj vo veci rumunských LGBT aktivistov, ktorí tvrdili, že skandovanie hesiel odporujúcich postulátom LGBT politického hnutia je formou mučenia.

Všetky tieto úspechy dokazujú, že vďaka podpore darcov, ktorí chápu, aké náklady so sebou takéto akcie znášajú, môžeme zastaviť ideologickú ofenzívu ľavicových radikálov pred medzinárodnými súdmi. Tá má za cieľ presadzovať radikálne požiadavky extrémnej ľavice, ktoré sú v rozpore s vôľou občanov.

Pokiaľ sú pre Vás tieto veci tiež dôležité, môžete nás podporiť kliknutím na tlačidlo nižšie:

Podporujem!

Ak sa chcete prihlásiť na odber noviniek, kliknite na tlačidlo nižšie:

Newsletter
Prezident Jerzy Kwaśniewski, Inštitút pre právnu kultúru Ordo Iuris