https://slovakiachristiana.sk/wp-content/uploads/2016/11/c20aab5d.png

Milí priatelia, dobrodinci a sympatizanti,

dovoľte nám, aby sme vám v krátkosti predstavili našu nadáciu, motivácie, ciele a činnosť.

Nadácia Slovakia Christiana vznikla 15. júla 2016 (zapísaná v registri nadácií od 10. augusta 2016). Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Je finančne nezávislá od akéhokoľvek hnutia, politickej strany, oligarchu, záujmovej skupiny, či iných vplyvných osôb na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí a je financovaná výlučne len svojimi podporovateľmi, žijúcimi na Slovensku, prípadne Slovákmi, žijúcimi v zahraničí.

Nadácia Slovakia Christiana je súkromné združenie kresťanov, využívajúce právo slobodne zakladať a viesť občianske združenia na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete, evanjeliového a kresťanského ducha. Toto právo neudeľuje človek ani Cirkev, ale je Božím darom pre každého človeka, ktorý je zároveň veriaci, ale aj občan, a preto sa má dať v duchovnom, ako aj časnom poriadku neprestajne viesť jedine svojím kresťanským svedomím.

Činnosť našej Nadácie je financovaná z drobných darov jednotlivcov, preto vás chceme poprosiť o podporu, modlitebnú aj finančnú.

Podporte nás sumou:

alebo priamo na účet ľubovoľnou sumou, akú uznáte za vhodnú:

IBAN : SK04 0900 0000 0051 2550 6315
BIC: GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa)

Ďakujeme

Salve Maria!

Volám sa Branislav Michalka a v januári roku 2023 som bol Správnou radou nadácie Slovakia Christiana, menovaný za jej správcu, aby som pomáhal mojim kolegom v náročnej misii. Aby rodina, tradícia a kresťanské hodnoty nevymizli z našej spoločnosti. Iste poznáte akciu Pochod za život, Košické a Bratislavské Hanusove dni , či prvý Konzervatívny summit  a iné, ktoré sa v posledných rokoch uskutočnili aj vďaka výraznej podpore zo strany našej nadácie.

Čo nás k tomu vedie? Prečo to robíme a ako to súvisí s II. vatikánskym koncilom?

V inšpirujúcom dokumente prijatom počas II. Vatikánskeho koncilu Apostolicam Actuositatem sa uvádza, že ako laici máme povinnosť a zároveň právo apoštolovať práve pre svoje spojenie s Kristom ako Hlavou. A keďže Krstom sme boli včlenení do Kristovho tajomného tela a birmovaním posilnení mocou Ducha Svätého, tým nás sám Pán určil na apoštolskú činnosť. 

Podobne ako sú zasvätení, aby tvorili kráľovské kňazstvo, tak aj svätý národ (porov. 1 Pt 2, 9), teda aj my v našej nadácii, sa snažíme všetkou našou činnosťou prinášať duchovné obety a všade vo svete vydávať svedectvo o Kristovi, jeho láske, dôverujúc v ochranu Panny Márie. A to predovšetkým sviatosťami, najmä Eucharistiou – Živým Kristom, ktorý sa nám dáva a živí nás svojou láskou, ktorá je akoby dušou celého nášho apoštolátu.

Náš apoštolát uskutočňujeme vo viere, v nádeji a láske, ktoré Duch Svätý rozlieva v srdciach všetkých členov Cirkvi. Podnecuje nás k tomu Pánovo najväčšie prikázanie Lásky, aby sme sa pričinili o väčšiu Božiu slávu a pomohli približovaním Jeho kráľovstva, majúc na zreteli predovšetkým večnú spásu všetkých ľudí, aby poznali jediného pravého Boha a Toho, ktorého poslal, Ježiša Krista (porov. Jn 17, 3).

Preto nielen my v našej nadácii, ale každý veriaci kresťan, má vznešenú povinnosť pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali božské posolstvo spásy.

Našim vzorom je Panna Mária – Ona je našou Matkou a ochrankyňou.

Jej Nepoškvrnenému Srdcu sa denne zasväcujeme, k čomu nás neustále povzbudzujú pápeži, biskupi a kňazi.

Branislav Michalka

správca Nadácie Slovakia Christiana