Chcete nás podporiť? Venujte nám 2 % z dane. Ako na to?

Nadácia Slovakia Christiana sa aj v tomto roku uchádza o 2 % zo zaplatenej dane z príjmu, ktorú odvádzajú zamestnanci, živnostníci a firmy.

Môžete to urobiť aj elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

video návod

Dôležité informácie

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

Najneskôr do 31. marca 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Občan či živnostník:

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021,ste oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať vami určenej organizácii. Môžete poukázať aj 3 %, ak ste v roku 2021 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade ste povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Údaje pre vyplnenie v daňovom priznaní:

Názov: Nadácia Slovakia Christiana
Adresa: Palackého 4, 81102 Bratislava
IČO: 50468332
Právna forma: Nadácia

TLAČIVO K POUKÁZANIU 2 % Z DANE STIAHNUŤ TU

Vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca 2022 príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu

Právnická osoba:

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021, ste oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať vami určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2021 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

ĎAKUJEME !

viac na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

(zdroj: Finančné riaditeľstvo SR)