Dr. Kwaśniewski: Rozsudok krajského správneho súdu je veľkým úspechom Ordo Iuris

„Priatelia, vyhrali sme súdny spor o sprístupnenie informácií o nórskych fondoch…“ píše šéf inštitútu Ordo Iuris, ktorý háji práva kresťanov a z ktorým spolupracujeme  …

„Nový rok v Inštitúte Ordo Iuris sme začali priekopníckym víťazstvom v dlhotrvajúcom spore s nadáciou Batory Foundation, ktorú založil George Soros. Je to ona, ktorá už niekoľko rokov veľmi kontroverzne rozdeľuje nórske fondy určené pre poľské mimovládne organizácie.“

„Zemský správny súd vo Varšave nariadil nadácii Batory Foundation, aby zvážila našu žiadosť o zverejnenie informácií o rozdelení týchto grantov. Súd pristúpil na naše argumenty a odmietol stanovisko druhej strany, ktorá roky tvrdila, že sa na ňu nevzťahuje zákon o prístupe k verejným informáciám, pretože podľa jeho názoru uvedené peniaze „nie sú verejným majetkom“.

„Prvýkrát sme toto absurdné odôvodnenie nedostatku transparentnosti počuli v roku 2017. Potom naši odborníci pripravili správu o rozdelení finančných prostriedkov získaných Poľskom z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Napriek všeobecnej viere nejde o dobrovoľnú a nezainteresovanú pomoc bohatých krajín, ale o formu platby, ktorá vyplýva z medzinárodných dohôd o prístupe na poľský trh a trh EÚ. Podľa uzavretej dohody sa finančné prostriedky získané členskými štátmi EÚ majú prideliť okrem iného na rozvoj občianskej spoločnosti. V Poľsku rozdelenie tohto fondu už roky vykonáva okrem iného Nadácia Batory.
Správa Ordo Iuris spred štyroch rokov po prvýkrát odhalila zaujatosť a nedostatočnú spoľahlivosť pri rozdelení „nórskych grantov“. V rámci boja proti vylúčeniu a boja proti diskriminácii bolo potom 21 miliónov PLN pridelených pro-potratovým organizáciám, ktoré vytvárajú ideologické hnutie LGBT alebo podkopávajú právo na prítomnosť náboženstva vo verejnom živote. Nadácia Batory zároveň odmietla odpovedať na konkrétne otázky týkajúce sa procesu výberu príjemcov programu.
Preto sme sa rozhodli prípad postúpiť súdu. Počas troch rokov naši právnici trpezlivo a dôsledne bojovali za transparentnosť pri použití verejných peňazí. Rozhodnutie varšavského súdu je obzvlášť potešiteľné z dôvodu odôvodnenia rozsudku, v ktorom súd jasne potvrdil, že správa „nórskych grantov“ je verejnou úlohou. Vďaka tomu budeme môcť lepšie sledovať, ako zahraničné subjekty ovplyvňujú poľskú politiku.
Nadácia Batory nadácia už vyhlásila, že napriek rozsudku nezverejní informácie, ktoré od nej očakávame. Preto nás čaká bitka pred Najvyšším správnym súdom. Keď vidíme tvrdohlavosť, s akou Nadácia Batory odmieta zverejniť podrobnosti vynakladania finančných prostriedkov, budeme bojovať s väčším odhodlaním ich zverejniť.
Hneď ako dostaneme odpoveď na naše otázky od Nadácie Batory, pripravíme prílohu našej správy. Bez ohľadu na to zverejníme v prvom štvrťroku tohto roku podrobnú analýzu zahraničných finančných prevodov, ktoré majú vplyv na poľskú politiku. Konkrétne otázky sme už kládli nadáciám nemeckých politických strán pôsobiacich v Poľsku už roky, vrátane slávnej Fundacja im. Rosa Luxemburgová. Posielanie peňazí do Poľska zo zahraničia nie je zakázané, poľskí občania by však mali vedieť, kto stojí za konkrétnymi politickými projektmi. Rozsudok krajského správneho súdu môže byť prielomom v boji za úplnú otvorenosť a transparentnosť poľského verejného života. Nad zákonom nesmie byť nikto.
Inštitút Ordo Iuris od začiatku zverejňuje podrobné finančné správy, ktoré jasne ukazujú, že nepoužívame verejné granty a že nás podporujú iba sympatizanti ako vy. Každý rok dostaneme niekoľko desiatok otázok o spolupráci s verejnými inštitúciami, na ktoré vždy plne odpovieme, aj keď nie sme k tomu formálne povinní. Dúfam, že vďaka súdnym rozhodnutiam podobný postoj čoskoro zaujme aj Nadácia Batory Foundation a všetky ďalšie inštitúcie, ktoré majú k dispozícii verejné prostriedky.
Čoho sa Batory Foundation bojí?
Keď sme sa v roku 2017 rozhodli zverejniť správu o nórskych fondoch, očakával som, že jej výsledky môžu poukazovať na nezrovnalosti v rozdeľovaní fondov. Vedel som, že spôsob zdieľania „nórskeho koláča“ je ideovo zaujatý a nespravodlivý voči miestnym organizáciám z celého Poľska. Mali sme tiež podozrenie, že celý proces nemusí byť v súlade s uzavretými medzinárodnými dohodami. Na spoločnom zozname bolo 50 MVO v tom čase proti chybnému modelu rozdeľovania peňazí.
Nečakal som však, že Nadácia Batory, ktorá sa roky usiluje o úplnú transparentnosť verejného života a na svojej webovej stránke dokonca zverejnila osobitného sprievodcu právom na prístup k verejným informáciám, využije všetky právne argumenty, aby sa vyhla poskytovaniu podrobností o svojej činnosti. Prekvapilo nielen negatívnou odpoveďou na našu žiadosť o presné informácie o rozdelení finančných prostriedkov EHP, ale predovšetkým tým, čo sa stalo počas samotného procesu.
Keď inštitút Ordo Iuris dostal negatívnu odpoveď na našu žiadosť podpísanú riaditeľom Nadácie Batory , rozhodli sme sa prípad postúpiť správnemu súdu. Právo na získanie verejných informácií vyplýva priamo z Ústavy Poľskej republiky a samotný postup upravuje zákon o prístupe k verejným informáciám prijatý v roku 2001. Podľa poľských právnych predpisov môže každý občan požiadať o prístup aj k takým podrobným informáciám, ako sú odmeny pre zamestnancov verejnej správy alebo náklady na prípravu konkrétnych dokumentov pripravených za verejné peniaze.
Nadácia Batory Foundation nám však nechcela prezradiť požadované informácie a tvrdila, že nejde o orgán verejnej správy a nepodliehajú ustanoveniam o publicite. Právnici zastupujúci medzinárodnú právnickú kanceláriu Dentons prijali prekvapivú argumentačnú líniu. Uviedli, že odmietnutie odpovedať na náš list podpísala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, a preto sa proti nej nemožno odvolať. Absurdný právny trik slúžil iba na oddialenie celého procesu a viedol k nadmernej dĺžke konania.
Naši právnici sa potom rozhodli využiť nekonzistentnosť druhej strany a podali sťažnosť na krajský správny súd proti nečinnosti Nadácie Batory. Predpoklad, že list podpísaný riaditeľom nadácie, ktorý nebol oprávnený zo zákona, nebol rozhodnutím, pretože znamenal, že nadácia Batory nám neposkytla odpoveď včas.
Výsledkom bolo, že súd súhlasil s tým, že sme mali pravdu, a po niekoľkých rokoch bojov nariadil nadácii založenej Georgom Sorosom, aby žiadosť spoločnosti Ordo Iuris okamžite posúdila a v odôvodnení rozsudku potvrdila, že bola povinná zverejniť verejné informácie.
Nadácia Batory Foundation už vydala vyhlásenie, v ktorom uvádza, že napriek rozsudku požadované informácie neposkytne. V ňom oznamuje aj podanie kasačného odvolania na najvyšší správny súd. Vo vyhlásení sa zároveň uvádza, že program Občania za demokraciu financovaný z fondov EHP dodržiaval najvyššie štandardy transparentnosti, čo dokazujú dokumenty zverejnené na internete.
Vyššie uvedená stránka obsahuje množstvo dokumentov a po našom napísaní bola dokonca čiastočne dokončená. Nadácia však tvrdošijne odmieta zverejňovať podrobnosti o členoch výboru, ktorí vyberajú projekty, postupe pri ich výbere, odmeňovaní a priebehu práce komisie. Kritériá rozhodnutia o poskytnutí alebo zamietnutí financovania tak zostávajú utajené.
Čím viac bude Batory Foundation trvať na utajení podrobností o správe nórskych fondov, tým väčšie bude naše odhodlanie ich dosiahnuť. Zverejnenie kritérií pre výber príjemcov prostriedkov z fondov EHP môže odhaliť nepoctivosť a ideologickú zaujatosť Nadácie Batory Foundation, o ktorej sme už písali v našej správe o nórskych fondoch.
Nórske fondy v službách ideológie
Peniaze zaslané Poľsku v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru sú nenávratné granty prevedené do 15 členských štátov EÚ cez Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Aby tieto krajiny mohli ťažiť z prístupu na vnútorný trh Európskej únie, poskytujú osobitné fondy na „zmenšenie sociálnych a ekonomických rozdielov a posilnenie dvojstranných vzťahov s tromi darcovskými krajinami“. V rokoch 2014 – 2021 to bolo spolu 2,8 miliardy EUR. Najväčším príjemcom finančných prostriedkov bolo Poľsko, ktoré získalo viac ako 800 miliónov EUR.
Spôsob, akým Nadácia Batory rozdelila tieto sumy, však vyvoláva veľa kontroverzií. Na rozdiel od predpokladov programu, peniaze idú neúmerne ľavicovým organizáciám z veľkých miest, ignorujúc miestne občianske iniciatívy.
Správa o programe „Občania za demokraciu“, ktorú vypracovali odborníci z Ordo Iuris, ukázala, že v rokoch 2013 – 2017 viac ako polovica z celkovej sumy putovala subjektom z Mazovského vojvodstva. Organizácie z Mazovska potom dostali viac ako 65 miliónov PLN, zatiaľ čo iba 700 000 zlotých išlo do Świętokrzyskieho vojvodstva. PLN a do Opolského vojvodstva 185 tis. PLN. Toto rozdelenie je ešte nespravodlivejšie a prehlbuje nerovnosti, pretože organizácie z menších centier majú oveľa menej príležitostí získať podporu od súkromných subjektov. Medzitým sú to miestne sociálne organizácie, ktoré organizujú stravovacie služby pre bezdomovcov, univerzity tretieho veku alebo vzdelávacie iniciatívy, ktoré vytvárajú skutočnú občiansku spoločnosť zodpovedajúcu konkrétnym sociálnym potrebám.
Príjemcami programu boli do veľkej miery nadácie a združenia s veľmi špecifickým ideovým profilom. Je to zreteľne viditeľné najmä na sumách pridelených na „boj proti diskriminácii“ a „boj proti vylúčeniu“. V rámci týchto dvoch smerov bolo viac ako 21 miliónov PLN prevedených na liberálno-ľavicové organizácie, zatiaľ čo kresťanské organizácie dostali iba 1,5 milióna PLN.
Podporený bol napríklad projekt „Manželská rovnosť pre všetkých“, v rámci ktorého bola vytvorená lobistická stratégia, ktorá zvrhla definíciu manželstva ako zväzku ženy a muža obsiahnutého v poľskej ústave. Spolufinancovanie získala aj Nadácia Polistrefa pre rozmanitosť, ktorá deklarovala, že získané prostriedky použije na elimináciu náboženstva na poľských školách. Milióny išli aj do organizácie politického hnutia LGBT, ktoré organizovalo ikonoklastické sprievody a udalosti.
Odhaľujeme súvislosti propagátorov potratov
Nórske prostriedky distribuované nadáciou Batory Foundation idú tiež podporovateľom potratov a extrémne ľavicových organizácií, ktoré sú zodpovedné okrem iného za organizácie oboch tzv. čierne protesty a demonštrácie stúpencov eugenického potratu, ktorí vyšli do ulíc po minuloročnom rozsudku Ústavného súdu. Aj keď boli obe akcie v hlavných médiách prezentované ako spontánne a miestne spoločenské hnutie, v skutočnosti boli výsledkom plánovaných aktivít organizácií, ktoré pravidelne dostávajú obrovské prostriedky zo zahraničia.
Už v roku 2017 sme predložili analýzu, ktorá ukázala, že organizátori „čiernych protestov“ dostali na tento účel najmenej milión zlotých. Na druhej strane, finančné prostriedky prevedené zo zahraničia do úzkej skupiny podporujúcich potraty a feministické organizácie len v roku 2020 – teda tie, ktoré môžu priamo súvisieť s vlnou potratových protestov – dosiahli už viac ako 4,6 milióna PLN. Jedná sa o výpočty založené iba na otvorených dátach a skutočné sumy môžu byť oveľa vyššie.
Významný podiel na financovaní extrémnej ľavice má Nadácia Batory, ktorá má nielen fondy EHP, ale aj prostriedky od Sigrid Rausing Trust, Global Fund for Women a predovšetkým peniaze získané priamo zo siete medzinárodných nadácií Georga Sorosa – Open Society Foundations. Berúc do úvahy iba granty udelené od roku 2018, celkovo viac ako 20 miliónov PLN bolo venovaných všetkým organizáciám pracujúcim na „reprodukčných právach“ a legalizácii potratov.
Je potrebné dodať, že medzi príjemcami potratov zo zahraničných systémov financovania je na čele Helsinská nadácia pre ľudské práva, ktorá podporuje koncept „reprodukčných a sexuálnych práv“ vrátane „práva na potrat“. V posledných mesiacoch podporovala „štrajk žien“, pravidelne označovala verdikt Ústavného tribunálu o ochrane života za „takzvaný rozsudok ústavného súdu“ a vyzvala ženy, aby v prípade odmietnutia umelého prerušenia tehotenstva podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. HFHR je pravidelne financovaný z prostriedkov Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust a nórskych fondov. V roku 2018 získala na svoje aktivity asi 5,5 milióna PLN iba od nadácie Georga Sorosa. Zahraničné fondy financujú aj poľskú pobočku Amnesty International – medzinárodnej siete, ktorá prostredníctvom rozsiahlych kampaní podporuje často nepochopené ľudské práva.
Organizácie, ktoré aktívne podporili októbrové potratové protesty, dostali v minulom roku granty aj priamo z fondov EHP v rámci programu „Aktívni občania – národný fond“. Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov bolo zverejnené 2. novembra po tom, čo protesty prerušili omše, zdevastované kostoly či pomníky a fyzické útoky na veriacich.
Nebyť úsilia našich odborníkov, zostala by väčšina týchto informácií skrytá. Vďaka súdnemu víťazstvu v procese s Batoryho nadáciou máme šancu zaviesť požiadavku úplného poskytnutia zahraničných dotácií poľským sociálnym a politickým organizáciám.
Zverejníme zahraničné finančné prevody
Všetky naše doterajšie správy boli, ako som spomenul, založené iba na verejne dostupných informáciách o finančných prevodoch, ktoré často poskytujú priamo samotné ľavicové organizácie alebo ich partneri. Pravdepodobne tvoria iba časť celkového príjmu ľavicových organizácií. Dravosť, s akou Batoryova nadácia obhajuje prístup k utajovaným skutočnostiam o rozdelení nórskych fondov, naznačuje, že v zákulisí môžu prebiehať oveľa kontroverznejšie aktivity.
Predchádzajúci rozsudok krajského správneho súdu nám však umožňuje zintenzívniť a rozšíriť monitorovanie praxe ovplyvňovania poľskej spoločnosti zahraničnými subjektmi. Je pravda, že v blízkej budúcnosti v tomto prípade ešte budeme mať rozsudok Najvyššieho správneho súdu v súvislosti s ohláseným kasačným opravným prostriedkom, ale pri pohľade na jednoznačné odôvodnenie rozsudku Krajského správneho súdu očakávam, že sa s našim argumentom podelí aj Najvyšší správny súd, ktorý donútil Nadáciu Batory zverejniť informácie, ktoré sme požadovali.
Hneď ako dostaneme úplné údaje, pripravíme prílohu k správe o nórskych fondoch, ktorá doplní našu analýzu o informácie získané v dôsledku postupu. Verdikt nám tiež umožní vykonať podrobnejšie a podrobnejšie preskúmanie všetkých zahraničných prevodov ovplyvňujúcich poľskú politiku.
Robert Biedroń sa pred niekoľkými rokmi, keď rozbehol svoj politický projekt, priznal k použitiu nemeckých peňazí. Ľavicové strany a združenia financuje okrem iného Nadácia Rosy Luxemburgovej a Nadácia Heinricha Bölla. Oba tieto subjekty sú v priamom vzťahu s nemeckými politickými stranami a sú financované z nemeckého rozpočtu. Podrobnosti o dotáciách prevedených do Poľska však nechcú zverejniť. Kampaň proti homofóbii je na druhej strane dotovaná nielen z peňazí Georga Sorosa, ale aj z veľvyslanectiev Holandska a USA.
Preto v prvom štvrťroku tohto roka chceme predstaviť podrobnú správu, v ktorej ukážeme, ako zahraničné subjekty prenikajú do Poľska a manipulujú s poľskou verejnou mienkou. Publikácia jasne ukáže, kto je v skutočnosti za pro-potratovými hnutiami a propagátormi rodovej ideológie. V záveroch dokumentu ukážeme na príklade riešení z iných krajín, ako legálne zaručiť úplnú transparentnosť finančných prevodov zo zahraničia, ktoré sú alokované na politické aktivity.“
s úctou
Dr. Jerzy Kwaśniewski
šéf Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl
P.S.:  „Zatiaľ čo väčšina politikov a novinárov už dávno zabudla na škandálne odmietnutie zverejniť informácie zo strany Nadácie Batory, naši odborníci dôsledne prijímali opatrenia, ktorých výsledkom bol bezprecedentný rozsudok zvyšujúci transparentnosť verejného života. Konečné víťazstvo nebude pre nás len úspechom, ale aj výzvou a východiskom pre hlbšiu analýzu finančných tokov zo zahraničia. O podrobnostiach našich ďalších krokov vás budem informovať bezprostredne po rozsudku Najvyššieho správneho súdu.“ Dodáva šéf Ordo Iuris


«
»