Obnova Chrámu v obci Čabiny s podporou Nadácie Slovakia Christiana

Naša Nadácia Slovakia Christiana poskytla finančný dar na zveľadenie chrámu v Čabinách. Slová vďaky nám vyjadril otec Vladimír Pančák správca farnosti, manžel a otec 3 detí.

„Som veľmi rád, že som mohol Nadáciu Slovakia Christiana spoznať cez skvelých ľudí, ktorí pracujú v tejto nadácii. Nikdy v živote som nevybavil peniaze na obnovu hociktorého chrámu, kde som bol správcom tak rýchlo, ako v tomto prípade. Jediný telefonát a správca Nadácie Slovakia Christiana pán Komár vedel, že cieľ na ktorý pôjdu tieto peniaze, čiže oprava gréckokatolíckeho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Čabinách a výmena starých vchodových dverí za nové, bude vhodnou podporou.

S peniazmi na výmenu dverí sme od správcu nadácie dostali aj jedno krásne prianie, „aby sa dvere nášho chrámu stali pre našich veriacich bránou do Neba“. Toto prianie pána Komára oslovilo všetkých našich veriacich, sme vďační za pomoc, ktorú nám nadácia poskytla, ešte raz srdečná vďaka.

Nové vchodové dvere sú vyzdobené plastikami našich dvoch gréckokatolíckych blahoslavených duchovných Petra Pavla Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka, ktoré vznikli za prispenia rodáka z Čabín, akademického sochára Michala Gavulu.“ hovorí otec Vladimír

Naša nadácia už niekoľko rokov podporuje podobné projekty a prispieva tak k zveľadeniu duchovného dedičstva nie len na Slovensku, ale aj v Európe.

otec Vladimír (v pravo) počas slávenia sv. liturgie

História chrámu v Čabinách je pomerne bohatá.

V roku 1601 sa v archívoch spomína skutočnosť, že obec Čabiny bola rusínskou obcou, v roku 1622 sa spomína kňaz „baťko Havrilo“. O takmer 100 rokov neskôr bola už farnosť v Čabinách pomerne známou v celom okolí, žiaľ v roku 1749 chrám v Čabinách vyhorel. Pomerne rýchlo sa však postavil nový chrám, zasvätený sv. Mikulášovi, jeho výstavbu financovala grófka Apollónia Révayová. Od roku 1834 sa v ňom nachádzal Ikonostas napísaný na dvoch drevených doskách.

V druhej polovici 19. storočia bol chrám opravený, v roku 1865 znovu vymaľovaný, steny sa vybielili v roku 1877 a v roku 1892 sa vymenil ikonostas. V roku 1922 sa uskutočnila rozsiahla prestavba chrámu, ktorá skončila v roku 1924, počas pôsobenia kňaza Jána Kokinčáka. Výstavbu chrámu financovali z veľkej časti veriaci, ktorí odišli za prácou do Ameriky, nový chrám stojí na základoch starého kostola sv. Mikuláša. Chrám bol prestavaný v neorenesančnom ruskom slohu. Nový Ikonostas namaľoval akademický diecézny maliar Mikuláš Jordan z Prešova v roku 1924.

V roku 1966 sa uskutočnila oprava a obnova chrámu, interiér výzdoby upravoval opäť Mikuláš Jordan. V roku 2008 sa uskutočnila posledná obnova chrámu, počas ktorej sa vymenili okná a opravila fasáda. V chráme sa nachádza aj naprestolný obraz z roku 1892, s venovaním Jána Kralického, toto venovanie je napísané v starej rusínčine.

O Cerkvi v Čabinách by sme mohli písať veľmi dlho, záujemcom o podrobnú históriu históriu Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Čabinách odporúčame monografiu Petra Borzu a Juraja Gradoša: Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie, kde nájdu podrobne spracovaný historický vývoj nielen chrámu v Čabinách, ale aj gréckokatolíckych chrámov v celej Prešovskej archieparchie.

Chrám v Čabinách


«
»