Podporujeme iniciatívu za pravdivé informovanie verejnosti o zdravotnom stave obyvateľov SR

Nadácia Slovakia Christiana plne podporuje iniciatívu združenia Slovenskí katolíci (SK) so žiadosťou o pravdivé informovanie verejnosti o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska a iniciovanie otvorených diskusií o aktuálnych opatreniach, o očkovaní a liečbe koronavírusu predovšetkým vo verejnoprávnych médiách – pričom bude zachovaná všestrannosť informácii a názorová pluralita. List bol osobne doručený zástupcami signatárov 2.11.2021 do NRSR.

scan listu

Plné znenie listu poslancom z Výboru pre kultúru a média Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Kristián Čekovský

predseda

Výbor pre kultúru a médiá NR SR

Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Vec: Žiadosť o pravdivé informovanie verejnosti o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska a iniciovanie otvorených diskusií o aktuálnych opatreniach, o očkovaní a liečbe koronavírusu predovšetkým vo verejnoprávnych médiách – pričom bude zachovaná všestrannosť informácii a názorová pluralita.

Vážení poslanci, obraciame sa na Vás, ako predstaviteľov zákonodarnej moci, so žiadosťou o pravdivé informovanie verejnosti o zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky. Od určitého času sme nielen svedkami, ba aj osobne sa cítime negatívne ovplyvňovaní jednostrannými informáciami o zdraví národa. Denno-denne nám všetky médiá, teda aj verejnoprávne, ale aj tie, ktoré pracujú (vysielajú) na základe štátnej licencie, poskytujú informácie len o jednom type ochorenia Covid-19 s jediným spôsobom prevencie a liečby – bez dôkazov neplatnosti alternatív. Pričom ide o informácie takpovediac „totálne“: počet testovaných, počet nakazených, počet hospitalizovaných, počet zomretých, a to na dennej báze, ako aj „celkovo“.

Týmto prístupom sa nepochopiteľne sústreďuje pozornosť verejnosti, a to aj, či najmä odbornej, len a len na Covid-19, prijímajú sa s tým súvisiace i nesúvisiace obmedzenia, dotýkajúce sa až základných princípov demokracie a slobody, pritom počet zomretých na iné závažné ochorenia je dlhodobo vyšší a prehliada sa.

Zo zistiteľných štatistických informácií (Eurostat, World life expectancy, Štatistika príčin smrti) vieme,  že zďaleka najčastejšími príčinami smrti v Slovenskej republike boli choroby obehovej sústavy, choroby spojené s vysokým krvným tlakom, obezitou, cholesterolom, cukrovkou a fajčením. Iba ischemická choroba srdca je príčinou okolo 130 úmrtí na 100 000 obyvateľov ročne. Významnou príčinou smrti u nás je rakovina, v priemere ide o takmer 280 úmrtí na 100 000 obyvateľov ročne, osobitne pritom ide o rakovinu hrubého čreva a rakovinu pľúc. Treťou najčastejšou príčinou smrti v SR sú chronické choroby dýchacích ciest a zápal pľúc. Zriedkavejšie, no nijako nie zanedbateľné, sú aj pretrvávajúce vonkajšie príčiny smrti, ako sú samovraždy či dopravné nehody.

Podľa údajov ŠÚ SR je v súčasnosti počet zomretých na Covid-19 73 na 100 000 obyvateľov, pričom úmrtnosť na všetky príčiny spolu je 1082 osôb na 100 000 obyvateľov.

Sme presvedčení, že pravdivosť – a v tejto súvislosti najmä úplnosť – informácií, významne prispeje nielen k zvýšeniu poznania o skutočnom zdraví národa, ale na tom základe aj k primeranému venovaniu pozornosti všetkým rizikám ochorení a úmrtí.

Žiadame Vás preto, aby ste prijali účinné kroky na zásadnú zmenu v stave informovanosti o reálnom zdravotnom stave národa a v iniciovaní otvorených diskusií o aktuálnych opatreniach, o očkovaní a liečbe koronavírusu predovšetkým vo verejnoprávnych médiách, pri ktorých bude vypočutá i druhá strana (audietur et altera pars). Istotne ste si vedomí, že na základe zákona č. 308/2000 Z.z. „o vysielaní a retransmisii“ má byť v rámci vysielanej služby zabezpečená  všestrannosť informácii a názorová pluralita, ktorá vychádza z demokratických princípov našej spoločnosti.

Urobíte tak dôležitý krok, ktorý v neposlednom rade pomôže aj odstrániť všelijaké umelo vznikajúce napätia a nedorozumenia súvisiace s ochranou životov a zdravia, ktoré by nemali byť predmetom špekulácií či dokonca zneužívania.

Bratislava  1. november 2021

S úctou

Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI

Staromestská 6/d, 811 03 Bratislava

PS: Vážnosť situácie odzrkadľujú aj nasledujúce udalosti týchto dní:

a) 28.10.2021 sa na hanbu súčasnej slovenskej vládnej moci, po odmietnutí RTVS, uskutočnilo občianske vysielanie diskusie odborníkov v akcii HOVORME SPOLU https://www.facebook.com/58817c1e-db96-4435-9918-c216f7bb86cc
b) Médiá odhalili, že po podpredsedovi NRSR, vicepremiérovi a ďalších funkcionároch štátu aj vládny expert – člen pandemickej komisie – vedome porušil epidemiologické opatrenia (so symbolickou pokutou 250€)
c) bez dialógu robia ponižovaní ľudia zúfalé veci – ako sme videli v prievidzských supermarketoch. Následné tvrdé a farizejské odsúdenie tohto konania premiérom vedie len k ďalšiemu prehĺbeniu polarizácie spoločnosti. Dôkazom polarizácie je i konanie poslankyne SaS, ktorá ide udať svojho straníckeho kolegu za porušenie pravidiel e-karantény.

Signatári otvoreného listu

Ing. Marián Tkáč, PhD. – bývalý predseda Matice slovenskej, bývalý viceguvernér NBS, publicista, ekonóm 

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. – profesorka morálnej teológie a filozofie

doc. PhDr. Ivan Mrva CSc. – historik a vysokoškolský pedagóg

Ing. Viliam Oberhauser CSc. – exminister vlády SR a štatutár združenia Kresťania pre zdravý vidiek

PhDr. Marián Servátka CSc. – veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici

ThDr. Ján Košiar – teológ, publicista a katolícky kňaz, duchovný združenia Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja

 Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS – lekár, vysokoškolský pedagóg a člen združenia Rastic

PaedDr. Miroslav Holečko – predseda Spoločnosti svätého Gorazda

plk. v.v. ThMgr. Ignác Juruš  – katolícky kňaz

MUDr. Natália Grausová – lekárka a bývalá poslankyňa NR SR

Mgr. Stanislav Hric  – geológ, člen Spoločnosti Andreja Hlinku Matice slovenskej

Ing. Mgr. Jozef Javorka – analytik

Martin Fusek  – finančný konzultant, podnikateľ

Mgr. Zuzana Jurkemiková – teologička a ekonómka

Jozef Mikuš – zakladateľ rodinného vinársko-vinohradníckeho podniku v Doľanoch

RNDr. Andrej Trnovec – predseda výboru MO Matice slovenskej Bratislava – Staré Mesto

RNDr. Janka Javorová – mikrobiologička, členka výboru MO Matice slovenskej Bratislava – Staré Mesto

Ing. Miroslav Faktor – aktivista

Mária Švecová – učiteľka 2. stupňa základných škôl

Ľubomíra Praženková – pedagogická pracovníčka strednej priemyselnej školy

Viliam Balšan –pracovník v automobilovom priemysle

Mgr. Miroslav Bartoš – audiovizuálny producent

Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga – publicista, teológ, manažér

Mgr. Miroslav Vetrík – historik, teológ, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností

Mgr. Bc. Martin Komár – Nadácia Slovakia Christiana – správca«
»