Vydavateľstvo Slovakia Christiana prináša dlhoočakávanú knihu Revolúcia a Kontrarevolúcia od profesora Oliveiru zakladateľa hnutia TFP

S radosťou sme prijali správu, že vyšla kniha Revolúcia a Kontrarevolúcia

Kniha Revolúcia a Kontrarevolúcia bola po prvýkrát publikovaná v apríli 1959, a po vyše šesťdesiatich rokoch a mnohých prekladoch do iných jazykov ho má k dispozícii aj slovenský čitateľ. Oliveirova Revolúcia a Kontrarevolúcia vychádza z pevného historického a filozofického predpokladu: z nevyhnutnosti dodržiavať Kristov zákon nielen jednotlivcami, ale aj štátmi a všetkými spoločenskými vrstvami. V roku 1960 založil Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição,Familia e Propriedade (Brazílska spoločnosť pre ochranu tradície, odiny a vlastníctva), ktorá sa neskôr rozšírila do mnohých krajín celého sveta pod názvom TFP (Tradition, Family, Property – Tradícia, rodina, vlastníctvo), ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2016

Profesor Plinio Corrêa de Oliveira, brazílsky mysliteľ a katolícky líder, neúnavný obranca Cirkvi a kresťanských morálnych princípov, sa narodil 13. decembra 1908 v São Paule, v brazílskej rodine vidieckej aristokracie. Po krátkom období politickej aktivity, keď bol v roku 1933 zvolený do Národného zhromaždenia ako najmladší poslanec v dejinách Brazílie, roky viedol Katolícku akciu v São Paule. Bol karmelitánskym terciárom a členom Mariánskej kongregácie,advokátom i profesorom. 

Kresťanská civilizácia podľa Plinia Corrêa de Oliveiru musí reflektovať na prirodzenej rovine nadprirodzenú realitu – mystické telo Ježiša Krista. Žiaľ, ako ľudia sme poznačení dedičným hriechom, a preto kresťanstvo ako historická ale zároveň aj ideálna realita, ktorá presahuje tento viditeľný svet, bolo oslabené historickým procesom, ktorý od renesančného humanizmu – cez kritické fázy protestantizmu, Francúzskej revolúcie a komunistickej revolúcie nás priviedol k dnešnému stavu spoločenského úpadku a hlbokej náboženskej a morálnej krízy. Na základe učenia Cirkvi a veľkých majstrov katolíckej tradície prof. Oliveira opisuje proces revolúcie, pričom vysvetľuje, že tento pojem netreba chápať ako všeobecné hnutie zamerané na zvrhnutie moci alebo právneho poriadku, ale ako stáročné úsilie usilujúce sa o zničenie všetkého, čo prežilo z kresťanskej civilizácie, a ktorého posledným cieľom je Cirkev.

kniha má 200 strán a je v tvrdej väzbe

Úvodné slovo ku knihe napísal mons. Ján Sokol emeritný arcibiskup, ktorý píše:

„Poriadok vesmíru odráža Božskú Múdrosť. Inými slovami, Poriadok je odrazom Boha vo vesmíre. Jeho hľadanie nespočíva iba vo filozofickom skúmaní, ale predovšetkým v hľadaní Božej slávy. Žiaľ, revolúcia sa vyžíva v zle, spolupracuje so zlými ľuďmi a vo všetkom sa usiluje nájsť zlo. Všetko, čo je nevinné, v nej vzbudzuje hlbokú nenávisť. Hrob Plinia Corrêu de Oliveiru je ustavične pokrytý živými kvetmi, a na bronzovej tabuli má okrem mena a dátumu narodenia a smrti (13. decembra 1908 – 3. októbra 1995) aj jednoduchý nápis: Vir totus catholicus et apostolicus, plene romanus. [Muž verný Rímu, celým životom katolík a apoštol.] Tieto slová plne vystihujú jeho život a dielo.“

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa pričinili k vydaniu tohto diela v slovenčine

Ak by ste o knihu mali záujem je možné si ju objednať na stránke https://www.christianashop.sk/prof–plinio-oliveira-revolucia-a-kontrarevolucia/

obálka knihy v tvrdej väzbe

Vydavateľstvo Slovakia Christiana prichádza na knižný trh s počinom, ktorý sprostredkováva slovenským čitateľom jednu z kľúčových kníh svetového katolicizmu a odporu voči modernej revolučnej dobe. Keď bola táto práca publikovaná po prvýkrát, nachádzal sa svet ešte pred prelomovými udalosťami 60. rokov minulého storočia a varovania, postrehy a závery Plinia C. de Oliveiru boli často vnímané ako neadekvátne šírenie konzervatívnej paniky, či puntičkárske hľadanie príčin súčasných revolúcií tam, kde sa medzitým tiež vytvorili (protestantizmus) rovnako odmietavé postoje k moderným revolúciám.

Oprávnenosť predpokladov a záverov tejto knihy však preveril čas. Katastrofa 60. rokov potvrdila predpovede o budúcom smerovaní Revolúcie a priniesla zároveň nutnosť poznania jej primárnych príčin. Tie nachádza prof. Oliveira vo vzbure proti katolíckej Cirkvi, ktorá vypukla s nástupom protestantizmu, ale ktorej príčiny siahajú ešte hlbšie – k prvotnej vzbure toho padlého anjela, ktorý Bohu povedal: „Non serviam – Nebudem slúžiť!“ Z tejto pýchy vyrastá aj pýcha revolucionárov, počnúc protestantskými, cez osvietenských, liberálnych až po marxistických. Tí všetci sa snažia, ako to systematicky dokladá prof. Oliveira vo svojej práci, v konečnom dôsledku odmietnuť poslušnosť Bohu, ním stvorenému poriadku vecí a prirodzenosti.

Každý katolík, ktorý chce poznať skutočné príčiny súčasného úpadku vo svete a Cirkvi, by sa mal oboznámiť s knihou Revolúcia a Kontrarevolúcia. Tá mu umožní pochopiť, že udalosti, ktorých je svedkom, nevznikli ako následok javov posledného storočia, ale sú hlboko zakorenené v rozklade tradičnej katolíckej Európy od konca stredoveku.

Kniha prináša základný katolícky pohľad na súkromné vlastníctvo, posvätnosť rodinného spoločenstva a tradíciu cirkevného života a katolíckej viery. Odhaľuje súvislosti ohľadom ideového prepojenia revolúcii nových s revolúciami minulosti. Ukazuje ako sa z prvotnej vzbury proti neomylnosti a pravde katolíckej Cirkvi, vypuknuvšej v 16. storočí, postupne Revolúcia vyvíjala a odhadzovala čoraz radikálnejšie stáročné nánosy kresťanskej civilizácia, až nakoniec vyústila do marxistického projektu, popierajúceho nedotknuteľnosť tradičnej rodiny, súkromného vlastníctva, nerovnosti zásluh a majetku medzi ľuďmi a ústiaca do novej pohanskej reality.«
»